sportowepasje@gmail.com735 017 771

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, podaję następujące informacje:

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Sportowe Pasje, ul. Kościuszki 27C, 19-300 Straduny

  1. Dane kontaktowe

Z administratorem można skontaktować się poprzez pocztę tradycyjną na adres z pkt. 1, mailową na adres sportowepasje@gmail.combądź telefonicznie pod numerem  tel. 735 017 771.

  1. Sposoby przetwarzania.

Przetwarzanie będzie obejmowało takie czynności jak:

a) zbieranie podpisów pod listą obecności obejmujących imiona i nazwiska uczestników wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie,

b) wykonywanie fotografii podczas wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie,

c) w sporadycznych przypadkach przekazanie fotografii do drukarni, studia bądź laboratorium fotograficznego – w tym miejscu administrator zapewnia, że podmioty, z którymi współpracuje we wskazanym wyżej zakresie działają z dbałością o ochronę danych osobowych, a powierzenie im przetwarzania danych osobowych następuje w drodze odrębnej umowy,

d) umieszczenie fotografii online za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram,

e) w sporadycznych przypadkach przesyłanie umów, aneksów, faktur i fotografii pocztą tradycyjną, mailową lub kurierską,

f) gromadzenie CV osób kandydujących na stanowiska w drodze procesu rekrutacyjnego organizowanego przez stowarzyszenie,

g) zbieranie kart wypożyczenia sprzętu sportowego.

  1. Cele i podstawy przetwarzania

a) przede wszystkim dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych stowarzyszenia (organizacja wydarzeń) i tylko w ich ramach (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),

b) w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku, będzie on przetwarzany w celu promocji wydarzeń organizowanych przez fundację i dokumentacji przebiegu tych wydarzeń (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO),

c) przetwarzanie danych nastąpi również w celu niezbędnej archiwizacji, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia danych na wypadek potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).

  1. Odbiorcy danych osobowych

a) galeria zdjęć, w której będą umieszczane fotografie będzie zamieszczona na portalu społecznościowym Facebook, oraz Instagram, których serwery znajdują się pozaEuropejskim Obszarem Gospodarczym (Stany Zjednoczone). Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych, wyrażasz jednocześnie zgodę na przekazanie ich tym podmiotom,

b) dostęp do danych będą mogli również uzyskać podwykonawcy usługi tj. firmy zajmujące się np. drukiem zdjęć.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator przechowuje dane przez okres konieczny dla rozliczenia się z projektów m.in. na potrzeby Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach programu Mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III (FIO) oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta i prowadzenia księgowości.

  1. Wasze uprawnienia

Jako podmioty, których dane podlegają przetwarzaniu posiadacie szereg uprawnień, a są nimi:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c) prawo do przenoszenia danych,

d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej szczegółów: https://uodo.gov.pl).

  1. Informacja o dobrowolności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

a) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych identyfikujących takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla prawidłowego udokumentowania przebiegu wydarzenia organizowanego przez stowarzyszenie,

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie (rozpowszechnianie) wizerunku w celu promocji wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie i dokumentacji ich przebiegu jest dobrowolne i w każdej chwili może zostać odwołane.

  1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Wasze dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.